jouw privacy geborgd

Privacy verklaring

Privacyverklaring
Privacyverklaring Hagoort Sails BV
30-8-2018

Via onze website, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft Hagoort Sails BV van mij?

Om diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

Mailadres
NAW-gegevens
Telefoonnummer

Waarom heeft Hagoort Sails BV mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

Het doen van een aanbieding die u via een offerte-aanvraag bij ons heeft aangevraagd. De gegevens worden bewaard gedurende de geldigheid van de uitgebrachte offerte.
Bij het plaatsen van een bestelling voor communicatie over uw bestelling en ten behoeve van de facturatie. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke periode die is vastgesteld voor het bewaren van facturen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Formulieren

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een offerte of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s /via derden partijen/email.

Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Zorgt Hagoort Sails BV dat mijn gegevens beschermd zijn?

Hagoort Sails BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

Hagoort Sails BV zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

Maakt Hagoort Sails BV gebruik van Cookies?

<script id=”CookieDeclaration” src=”https://consent.cookiebot.com/f9528d9c-71c4-4d4d-86a3-39d3627df7f5/cd.js” type=”text/javascript” async=””></script>

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Hagoort Sails BV terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen

Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.

Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.